Hotel Pharaoh Bay Resort – Hotel & Spa *****

Hotel

Pharaoh Bay Resort – Hotel & Spa *****

Director del Proyecto: Elsa Piñeiro González
Sharm el Sheikh, Egipto.